Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД .

Кои сме ние

Инстрейд е търговското наименование, под което Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството е регистрирано в гр. София, бул. „Драган Цанков” №36, ЕИК 121412257, и адресите на всички офиси в страната и в гр. София са посочени на този уебсайт в Менюто Контакти” .

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД е вписан в под номер 288 wрегистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, което може да проверите на сайта на Комисията за финансов надзор. Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София, ул. „Будапеща” №16.

Предлагани застраховки онлайн

Чрез този уебсайт към настоящия момент Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД предлага сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на местата в МПС”, „Пълно авто каско“, Медицински разноски, Злополука, Отговорности и други в избрано от потребителя застрахователно дружество.

Цената на предлаганите застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете в Менюто за онлайн застраховане, след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Информацията на сайта се актуализира от Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки се заплащат по банков път, в брой при получаване, през уеб-портал за разплащания или чрез система за мобилни разплащания.

Гаранционен фонд

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

Данък върху застрахователните премии

От 01.01.2011 г. влезе в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък – данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 % и се начислява върху всички събирани застрахователни премии и вноски по разрочени плащания след датата на влизането в сила на Закона. Повече информация можете да получите от сайта на Национална Агенция по Приходите.

Права и задължения на потребителите

Чрез използването на Менюто за онлайн застраховане, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Договорът се счита сключен от датата на подаване на поръчка от Вас за доставка на застрахователни услуги чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави полицата след заплащане на цената от Ваша страна.

Всички разходи, възникнали в резултат от допусната от Вас грешка при попълване на изискваната информация за издаване на застрахователна полица, са за Ваша сметка. Дружеството не носи отговорност при отказ от изплащане на обезщетение от застрахователна компания в резултат от погрешно или невярно предоставени или подадени от Вас данни.

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация и извършване на дейност в Република България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД незабавно, ако престанете да бъдете такова.

С подаването на поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътствуващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действувала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката. Разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване, а Вие дължите на Дружеството разликата до пълния размер на куриерската услуга за доставянето й, в размера посочен в подменюто за потвърждаване на поръчката. Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.

След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да се откажете от сключения чрез Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

Правни изключения и ограничения

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

Предоставянето на допълнителни, неплатени от клиента услуги, като уведомяване с кратко събщение (SMS), чрез електронна поща или друго може да бъде прекратено по усмотрение на Дружеството. Въпреки, че ние полагаме усилия да продължим тези услуги и/или ще опитаме да Ви уведомим да прекратяването им, за възникването на загуби или вреди, причинени от спирането или ненавременното им получаване, не може да бъде отговорно Дружеството, негов управител или служител.

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Дружеството.

Защита на личните данни

Можете да се запознаете с нашата политика за опазване на лични данни от страницата „Лични данни

Приложимо право

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

Други условия

Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Сайта търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и други обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

Разглеждане на жалби

Ние, Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , сме ангажирани в предоставянето на възможно най-добрата услуга. Затова искаме нашите клиенти да ни уведомяват, когато нещо не е на ред, тъй като вярваме, че разглеждането на жалбите Ви е начин за подобряване качеството на предлаганата от нас услуга.

Нашата цел е да разгледаме Вашата жалба бързо и ефикасно. Поради тази причина ние искаме да Ви улесним в подаването на жалба и след като проучим внимателно случая, да Ви уведомим за резултата.

Как да подадете жалба

Подаването на жалба не е приятно само по себе си, поради това бихме искали максимално да Ви улесним. Всички жалби от качеството или срока на предоставяне на нашата услуга можете да направите:

По поща на адрес: гр. София 1057, бул. „Драган Цанков” №36, Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД на вниманието на Лиляна Николова По факс: 02/ 9717117 По e-mail: liliana@ instrade.bg

Задължително посочвайте е-mail адрес за обратна връзка в жалбата си.

Който и начин на подаване да изберете, жалбата Ви ще бъде разгледана своевременно от наш компетентен служител.

В какъв срок ще получите отговор

Ние ще Ви отговорим в срок от 5 работни дни като потвърдим получаването на жалбата Ви в случай, че се нуждаем от повече време за разрешаването ѝ или ще дадем пълен отговор на жалбата Ви.

В случай че получите само потвърждение за получаването на жалбата Ви, ние ще се постараем в 14 дневен срок да Ви дадем пълен отговор. Ако поради сложността на жалбата Ви и този срок е недостатъчен, ще Ви информираме за статуса ѝ до изтичане на 4 седмици от подаването ѝ при нас.

Ако не сте доволни от начина, по който се разглежда жалбата Ви от наш служител, можете да се обърнете към управителя на дружеството.