Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Отговорност на работодателя

Застрахова се отговорността на работодателя към неговите работници и служители. Покрива се регламентираната в Кодекса на труда, безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, причинени на неговите работници и служители вследствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от друг работник или служител. Покритието включва и разумно направените от застрахования разходи за ограничаване или намаляване на вредите, както и съдебните разноски и лихвите по влезли в сила съдебни решения по граждански дела срещу него.

Срещу какви рискове?

– Смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност причинени от злополука; – пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества; – разноски направени за експертни услуги и свидетелски показания по гражданските дела заведени срещу застрахования във връзка с покритите рискове.