Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Отговорност на продукта

Застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица, включително отговорност на изделието”  покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите на стоки и изделия, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования. Покритието обхваща и разходите за унищожаването, поправката, промяната или замяната на продукта. ЗАД „Армеец” покрива и съпътствуващите разходи по уреждане на претенциите, направени с негово съгласие.

Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение от страна на кандидата за застраховане по утвърден от застрахователя образец.

Покрита е отговорността на застрахования, произтичаща от събития, настъпили в цял свят с изключение на САЩ и Канада и териториите под тяхната юрисдикция.

Отговорността на застрахователя е до действителния размер на вредата, но не повече от договорените лимити на обезщетение – единичен (за едно събитие) и агрегатен (за периода на застраховката).

Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователно обезщетение, годишния оборот от дейността, рисковия клас на предприятието и териториалния обхват.

Застрахователното обезщетение се изплаща след предявяване на писмена претенция на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лица или, ако такова не бъде постигнато, на база влязло в сила съдебно решение.