Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

ДЗИ

Държавният застрахователен институт (ДЗИ) е създаден със закон през 1946 г. на основата на сливането на съществувалите тогава 30 застрахователни дружества (19 български и 11 клона на чуждестранни застрахователни компании).

ДЗИ е монополист в България в продължение на петнадесет години, когато през 1961 г. е създадено външното застрахователно дружество Булстрад.

До появата на частни застрахователни компании (1989 г.) засрахователния институт притежаваше монопол във вътрешното застраховане. След промените компанията адекватно реагира на новите конкурентни условия и запази лидерското си място благодарение на високия професионализъм на своите служители и качеството на продуктите, които предлага.

През февруари 1997 г., в съответствие със Закона за застраховането, бяха основани „Държавен застрахователен институт – ДЗИ“ АД и „ДЗИ – Общо застраховане“ АД. „ДЗИ – Общо застраховане“ АД става акционерно дружество с акционери „Държавен застрахователен институт – ДЗИ“ АД и Банка ДСК. Компанията се обособи в самостоятелно дружество от 1 юни 1998 г. с лиценз за застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане.

На 7 декември 1999 г. в „Държавен вестник“, бр. 107 е обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на „Държавен застрахователен институт – ДЗИ“ АД – дружеството майка на „ДЗИ – Общо застраховане“ АД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев „Контракт София“ ООД за 21,5 млн. евро. Така бе формиран най-големият финансов алианс в България с изцяло български капитал в размер на 200 млн. лева. 97,8 % от акциите се държат от „ДЗИ“ АД, като 80 % от тях са собственост на „Контракт София“, 5 % са на инвестиционните посредници „Карол“ и „Еврофинанс“, както и  ИНГ банк; 2 % е спечелила  Първа финансово брокерска къща, а останалата част 3 % от 20-процентния държавен дял е изкупена от дребни инвеститори.

На 3 Август 2007 година белгийската финасова група KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ, като общият размер на притежаваните акции е 80,457%.

КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро.

Централно управление

София 1000,
Ул. "Георги Бенковски" N3,

Тел: 02 / 981 57 99
Факс: 02 / 987 45 33