Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Евро Инс

„ЗД ЕВРОИНС“ АД е регистрирано в края на 1996 год. с уставен капитал в размер на 3 млн.лв. В края на 2005 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции на „ЗД ЕВРОИНС“ АД и вписа компанията в Регистъра на публичните дружества. Търговията с акциите на ЕВРОИНС на Българската фондова борса стартира официално на 31 януари 2006. Към края на 2007г. free float-ът надхвърля 29.65%. Капиталът на дружеството бе увеличен няколко пъти като през юли 2007 достигна 10 млн. лв.

ЕВРОИНС е на 22-ро място в класацията на най-ликвидните компании на БФБ за 2007 г. и от началото на септември 2007г. е част от SOFIX.

Основен акционер в „ЗД ЕВРОИНС“ АД е ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД чрез дъщерния си застрахователен подхолдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД (EIG). Еврохолд България АД е образувано в края на 2006 г. при сливането на Старком Холдинг АД и Еврохолд АД. Дружеството е публично и акциите му се търгуват на Българската Фондова Борса.

Инвестиционният портфейл на Еврохолд България е съсредоточен в четири основни направления: Финанси, Автомобили, Производство и Недвижими Имоти. Освен в EIG, дружеството е основен акционер и в Евролийз Ауто, Нисан София, Скандинавия Моторс, Джи Пи Ес Контрол, Етропал, Формопласт, Еврохотелс и др.

На извънредно Общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, проведено на 27.11.2007 г. бе прието решение за създаване на дъщерно дружество ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД , което да обедини застрахователните операции на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, чрез прехвърляне в него на акциите на ЗД ЕВРОИНС АД, ЗОК Свети Николай Чудотворец АД и Аситранс Асигурари АД.

Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД има по-лесен достъп до международните капиталови пазари, отговаря в пълна степен на повишаващите се изисквания на регулаторните органи към мажоритарните акционери в застрахователните компании. Чрез създаването на новия застрахователен подхолдинг се цели да се създаде още по-голяма прозрачност на финансовите отчети за застрахователното направление в структурата на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД.

Към март 2009 г. новият застрахователен подхолдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД е мажоритарен собственик в:

– „ЗД ЕВРОИНС“ АД, България – 74,61%; – ЕВРОИНС (Аситранс Асигурари), Румъния – 85,54%; – ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД, България – 50%; – ЕВРОИНС Осигурувание, Македония – 91,39%; – Интер Сигорта Истанбул – 90%.

Централно управление

гр. София 1540,
бул. "Христофор Колумб" №43
тел.: 02/9651525,
факс: 02/9651526,
e-mail: office@euroins.bg