Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Брекзит без сделка: какво следва за застрахователите?

брекзит без сделка

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува насоки за прилагане на Кодекса за застраховането, в случай на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз (Брекзит) без споразумение. Ако Великобритания напусне съюза на 31 октомври, както е планирано, и не е подписано допълнително споразумение, ще се пристъпи към прилагането на нови правила по отношение на британските компании, опериращи на българския пазар.

Кого касаят новите указания?

Указанията, дадени от КФН, ще се прилагат по отношение на застрахователите и застрахователните посредници със седалище в Обединеното кралство, осъществяващи дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или направото на установяване, в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) без споразумение. Целта е да сведат до минимум вредите за притежателите на полици и бенефициерите, като същевременно се спази действащото българско и европейско законодателство.

Какво следва за британските застрахователи и посредници, опериращи в България?

В случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, застрахователите и застрахователните посредници със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като предприятия със седалище в трета държава и за тях ще се прилагат разпоредбите на КЗ за регулация и надзор по отношение на предприятия от трета държава. За да имат право да продължат да оперират на българския пазар, ще е необходимо те да оперират или чрез клон, регистриран в страната по Търговския закон, след получаване на лиценз от КФН.

В останалите случаи, ако продължат да извършват застрахователни дейности, различни от уреждане на претенции, за тези застрахователни предприятия или посредници със седалище в Обединеното кралство ще се прилагат разпоредбите на чл. 635, ал. 1 от КЗ, предвиждащи отговорност за допускане или извършване на застрахователна дейност без лиценз.

Българското законодателство не предвижда специални правила за посредници със седалище в трети държави. На основание чл. 296, ал. 1 от КЗ регистрация на застрахователен посредник в Република България се предвижда само за лица със седалище или постоянно пребиваване в страната. Спрямо регистрираните в Република България дъщерни дружества на предприятия със седалище в Обединеното кралство се прилагат изискванията за регистрация съгласно Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ИДД), по същия начин, както тези изисквания се прилагат спрямо дъщерни дружества на предприятия от други трети държави. Във връзка с това се прилага редът и условията по чл. 307 и следващите, чл. 316 и следващите или чл. 321а и следващия от КЗ в зависимост от вида на застрахователния посредник, за който е отправено искане за регистрация.

Какво ще се случи със съществуващите полици?

Българското законодателство не предвижда прекратяването на застрахователни договори, сключени със застрахователи със седалище в Обединеното кралство преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Застрахователите от Обединеното кралство не се освобождават от задълженията си по вече сключените договори. Застрахователните договори запазват действието си за страните, между които са сключени, за срока, за който са сключени, освен ако застрахователният портфейл на застрахователя бъде прехвърлен на друг застраховател или ако застрахователният договор бъде прекратен въз основа на някое от основанията, предвидени в приложимото право.

След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение застрахователите със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като застрахователи с отнети лицензи и по отношение на тях ще действа забрана за сключване на нови застрахователни договори, за предлагане на нови условия по тях, както и за изменение на условията по тях, включително за удължаване на срока, промяна на застрахователната сума или на покритието.

Прехвърляне на застрахователни портфейли

КФН осъществява сътрудничество с надзорните органи на другите държави членки на ЕС, в случай на прехвърляне на застрахователни портфейли на застрахователи със седалище в Обединеното кралство в застрахователни дружества със седалище в друга държава членка на ЕС. За прехвърлянето на застрахователни портфейли, които покриват рискове, разположени в Република България, се прилагат разпоредбите на чл. 225, ал. 1 от КЗ относно прехвърляне на портфейли. За прехвърлянето на застрахователни портфейли, принадлежащи на клон на застраховател със седалище в Обединеното кралство, установен в Република България, се прилага чл. 225, ал. 2 от КЗ, а при прехвърляне на портфейл към приемащ застраховател със седалище в Република България се прилагат чл. 226 и чл. 227 от КЗ. За прехвърлянето на застрахователни портфейли на застрахователи със седалище в Обединеното кралство по посочения ред е необходимо производството да е започнало преди датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

 

Важно! Ако сте клиент на застрахователна компания, регистрирана в Обединеното кралство, и не сте сигурни какво следва да направите при щета в случай на Брекзит, не се колебайте да се свържете с Вашия застрахователен брокер. Ако ви предстои сключване на нова застраховка, отново е препоръчително да се консултирате със застрахователен брокер, за да ви препоръча подходяща застрахователна компания и подходящ застрахователен продукт, който ще отговаря напълно на вашите нужди и очаквания. Инстрейд Застрахователен брокер е насреща за консултации и оферти за всички видове застраховки. 

Сподели ако ти харесва:Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Tweet about this on Twitter
Twitter

Публикувано в :: Застрахователни новиниИзбрани

Тагове::