Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Финансов риск

Финансов риск

Застраховка стоки на кредит

Търговското кредитно застраховане представлява осигуряване на риска от несъбираемост на вземанията поради невъзможност или нежелание на стокополучателя да изплати задълженията си в срок. Застрахователния договор защитава доставчика от финансови загуби при евентуален фалит, несъстоятелност или неплатежоспособност на дистрибутор, риселър или агент. Застраховката е насочена към производители или вносители на потребителски или промишлени стоки, които ги отдават на отложено плащане или консигнация, чрез срочни фактури и които желаят да подсигурят бизнеса си срещу риска от несъбираемост на вземанията…

Разни финансови загуби

Застраховката покрива разни финансови загуби от неизпълнение на различни договори с финансов елемент. Застрахован може да бъде българско юридическо лице, което е сключило договор за финансова престация с друго българско юридическо лице. Неизпълнението на финансовия елемент подлежи на обезщетение съобразно предвиденото в застрахования договор…

Застраховане на Лизингови договори

По тази застраховка се покриват плащания на лизингополучателя към лизингодателя във връзка с изпълнение на лизингови договори. Могат да бъдат покрити лизинг на МПС, на недвижимости и на техника. Застраховката може да се сключва от търговски дружества с основна дейност – лизинг. Обезщетението се изплаща след предявяване на необходимите документи и в случаите, когато владението на обекта на лизинг не може да бъде възстановено на лизингополучателя…

Застраховка Банкови Гаранции

По тази застраховка се покрива риска от активиране на банкова гаранция, издадена от българска търговска банка в полза на бенефициент – българско юридическо лице или учреждение. Подвид на тази застраховка са застраховките на банкови гаранции в полза на АЕБТРИ за достъп до режим ТИР на български превозвачи. Друг специфичен вид са застраховките на гаранции за участие в тръжни процедури, за авансово плащане и за добро изпълнение, които се издават на български строителни фирми…