Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

Финансови загуби

Чрез застраховка Разни Финансови загуби се покриват загуби на еднолични търговци или юридически лица от дейност, извършвана на територията на Република България. Застраховката може да има действие и за чужбина при платена допълнителна премия. Застраховка Разни Финансови загуби осигурява застрахователни покритие за следните застрахователни рискове:

  • финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахования е в договорни отношения;
  • финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил принуден да извърши поради проявление на покрит по застраховката риск, и което при обичайни условия и ненастъпване на риска застрахованият не би бил длъжен да осъществява;
  • други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования поради проявление на покрит по застраховката риск.