Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховка Гаранция

zop-sЗастраховка Гаранция по ЗОП

С приемането на новия Закон за обществените поръчки през февруари 2016 се предвижда използването на застрахователен договор като гаранция за изпълнение на обществена поръчка. Чл. 111 от новия Закон за обществените поръчки предвижда три вида гаранция за изпълнение на Договор за обществена поръчка – парична гаранция – банкова гаранция – застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В досегашната практика възможностите бяха ограничени до банкова или парична гаранция.Въвеждането на гаранция под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни.

Най-важните предимства на застраховката на гаранции са:

НЕ БЛОКИРА СРЕДСТВА и НЕ НАЛАГА ЗАПОРИ ВЪРХУ АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Това позволява на изпълнителя да разполага с оборотен капитал и по този начин да участва в много повече проекти, отколкото иначе би могъл. Това важи в особена сила за МСП, които много често след поемането на един по-голям обект, тотално блокират възможностите си за други.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ Е СЕРИОЗНО АНГАЖИРАН В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

В ролята си на гарант той е силно заинтересован от изпълнението на проекта съгласно договора, поради което наблюдава процеса на изпълнение, участва в навременното разрешаване на текущи спорове между Изпълнителя и Бенефициента, прави инспекции на обекта на място и помага с консултации и контакти.

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА Е ВАЖНО РЕАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА,

а не евентуалното обезпечаване с финансови средства или запорирани активи, което банковата гаранция може да предложи. Това важи в особено силна степен за еврофондовете, отпускани на общините, при които абсолютно задължително условие е договореният проект да бъде завършен на 100% – в противен случай усвоените вече средства подлежат на връщане

В крайна сметка механизмът работи така, че трите страни да направят всичко възможно договореностите да бъдат напълно спазени, от което в по-широк аспект печели цялата икономика. Изпълнителите са насърчавани да работят, а не да блокират.

Застраховка Гаранция представлява тристранен договор между Възложителя, Изпълнителя и Застрахователя, който гарантира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения. Той не представлява класическа форма на застраховка, но се предлага като такава, тъй като по своята същност е механизъм за прехвърляне на риск. Особеност на такъв тип договор е, че той винаги се сключва между три страни, а изплащането на обезщетение активира правото на суброгация на Застрахователя спрямо Застрахования. Застраховката на гаранции не може да съществува самостоятелно, а винаги се сключва като допълнение към подписан Договор за изпълнение.

Застраховка Гаранция е подходяща за широк спектър от компании – строителни предприятия, консултантски компании, IT компании, доставчици на услуги. Според нуждите на клиента могат да се сключат няколко вида застраховки – на гаранции за участие в търгове, гаранции за предварително плащане, гаранции за добро изпълнение, гаранции за поддръжка.

Застраховка Гаранция вече се предлага на българския пазар от Инстрейд Застрахователен брокер. Ако бизнесът ви е свързан с дейности по новия Закон за обществените поръчки, не се колебайте да се свържете с нас, за да ви предоставим пълната информация за този вид застраховка и да изберем най-подходящия за Вашия случай застрахователен продукт. Професионалното и конфеденциално отношение към всеки клиент са гарантирани.