Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховане на имущества

Имущества

Можете да застраховате движими и недвижими имущества на организации, фирми и частни лица.

Имущественото застраховане защитава Вашият дом, офис или склад и обзавеждането, оборудването и/или имущества, които се намират в тях,  покривайки рисковете от пожар, земетресение, кражба или други злоумишлени действия.

ОПИСАНИЕ НА ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

Застраховката може да се сключва както от физически, така и от юридически лица, като предмет на застраховане е тяхното недвижимо имущество. Вида на застрахованото имущество може да е както жилищната сграда, така и сградите със стопанско предназначение, постройките от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др. Защитата която осигурява имуществената застраховка са от:

 • пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия)
 • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
 • Случайно счупване на стъкла и витрини;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застрахователна сума е сумата, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Размера на застрахователната сума се посочва от Застрахования. Сключването на застраховката по посочената от Застрахования застрахователна сума не означава приемането й от страна на Застрахователя за действителна стойност на застрахованото имущество или група имущества. Застрахователя поема отговорност до размера на застрахователната сума, записана в полицата.

ПОДЗАСТРАХОВАНЕ И НАДЗАСТРАХОВАНЕ

Действителната стойност на увреденото имущество се определя към датата на настъпване на застрахователното събитие. Ако към тази дата:

 • застрахователната сума е по-малка от действителната стойност – налице е подзастраховане. В този случай размера на обезщетението се намалява пропорционално на съотношението между застрахователната сума и действителната стойност на увреденото имущество или група имущества.
 • застрахователната сума е по-висока от действителната стойност – налице е надзастраховане. В този случай отговорността на Застрахователя е до действителната стойност на увреденото имущество, като Застрахователя запазва правото си върху пълния размер на застрахователната премия, освен ако Застрахованият е бил добросъвестен.

КАКВО ДА НАПРАВИМ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

 • Уведомявате незабавно след узнаването съответните държавни органи: при пожар и наводнение – служба ПАБ, при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – полицията;
 • Уведомявате Застрахователната компания в рамките на 24 часа или първия работен ден от узнаването, обяснявайки всички обстоятелства за настъпване на застрахователното събитие, които са известни;
 • Запазвате състоянието на увреденото имущество (с изключение на случаите, когато това е спешно необходимо за минимизиране на щетите) и да не предприемаме действия, които биха увеличили размера на вредите;
 • Осигурявате свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество и източника на вреда;
 • Предоставяте на Застрахователя писмено поискана информация, данни или документация и други доказателства във връзка с предявения иск, както и за произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите;

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИМ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Документите се различават при различните застрахователни компании, но със сигурност навсякъде ще Ви поискат:

 • валидна застрахователна полица
 • документи, доказващи правата му върху увреденото застраховано имущество;
 • документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие (при пожар – служебна бележка от служба ПАБ; при мълния, буря, проливен дъжд, градушка, наводнение и натрупване на сняг – писмо от районната ХМС, като при масово проявление на събитието същото може да бъде доказано по анкетен път чрез установяване на характерните белези на проявлението му в околността; при свличане или срутване на земната повърхност – писмо от геоложката служба; при земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН; при злоумишен пожар, злоумишлена експлозия, кражба чрез взлом, вандализъм, грабеж – служебна бележка от РПУ с № на заявителски материал, договор за охрана при наличие на такъв, придружен с извлечение от следящата система, с която е свързана СОТ, постановление за спиране или прекратяване на наказателно производство или обвинителен акт от прокуратурата срещу установен извършител.
 • други документи, писмено изискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай;