Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховки на фирмено имущество

Фирмено имущество

Застраховките от тази група осигуряват защита, както за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци, а така също и покритие за лично имущество на физически лица.

Инстрейд  предлага богато разнообразие от застраховки за Вашия офис, магазин, хотел, производствено предприятие или строителен обект, както и за свързаните с него лични и бизнес интереси или отговорности.

Търговски обекти  и офиси

Чрез тази комбинирана застраховка на търговски обекти и офиси се предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
 • Експлозия на съд под налягане;
 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;
 • Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.

В комбинация застрахователите предлагат допълнително покритие на рисковете:

 • Кражба чрез взлом
 • Земетресение

И покрития за:

 • Пари в каса /в работно и в извънработно време/;
 • Отговорност на наемателя;
 • Отговорност към посетители и клиенти;
 • Отговорност на работодателя;
 • Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
 • Развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
 • Стоки на път;

Прекъсване на бизнеса

Това покритие се осигурява, като отделна клауза към комбинираната застраховка „Имущество” / Материални загуби/. Осигурява се застрахователно покритие срещу загуба на Брутната печалба (нетна печалба + обичайни постоянни разходи), в резултат на прекъсване на бизнеса от настъпило застрахователно събитие, която може да се яви поотделно или паралелно:

 • по отношение намаление на оборота;
 • по отношение на допълнително направени разходи във връзка с предприети по спешност мерки след събитието за запазване на оборота или поддържането му на друго ниво.

Предоставя се възможност за избор и договаряне на периода на обезщетяване, съответно за срок от:

 • 6 месеца.
 • 12 месеца
 • 18 месеца
 • до 24 месеца
 • друг, по договаряне

Предлага се договаряне на самоучастие на застрахования в размера на загубата, което може да бъде определено в процент, като абсолютна сума или в брой дни, през които застрахователя не дължи обезщетение. Застрахователната сума се договаря в зависимост от финансовите резултати на Вашето предприятие и следва да отразява очакваемия размер на брутната печалба за договорения период на обезщетение, която е под риск при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

Индустриален пожар

Застраховката е предназначена за относително крупни обекти с над 50 души персонал и/или обща застрахователна сума над 500 хил. лв. Предмет на застраховката е недвижимото и движимото имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие.

 • По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на: природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), земетресение, тръбопроводна вода, злоумишлени действия на трети лица, удар от превозно средство или животно, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адрес,
 • разходи за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество,
 • счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база „всички рискове“.

Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователя и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Застраховка Пожар и бедствия

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.

 • По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на: свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и/или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса;
 • Разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем;
 • Счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база „всички рискове“;
 • Гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане).

Обичайна практика е покритието да е валидно по отношение на имущество  намиращо се на посочен в полицата адрес.

Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователя и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Застраховка Материални загуби

Чрез комбинираната застраховка „Материални загуби”  Вие получавате защита за своите производствени ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Свличане или срутване на земни пластове;
 • Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или животно;

Възстановяват се и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие като разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация се предлага допълнително покрития за рисковете:

 • Кражба чрез взлом
 • Земетресение

Застраховки:

 • Прекъсване на бизнеса
 • Отговорности
 • Авария на машини