Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Индустриален пожар

Индустриален пожар

Застраховката Индустриален пожар е предназначена за относително крупни обекти с над 50 души персонал и/или обща застрахователна сума над 500 хил. лв. Предмет на застраховката е недвижимото и движимото имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие.

  • По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на: природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), земетресение, тръбопроводна вода, злоумишлени действия на трети лица, удар от превозно средство или животно, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адрес,
  • разходи за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество,
  • счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база „всички рискове“.

Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователя и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.