Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Отговорност на притежателите на оръжие

Застраховката се сключва с притежателите на огнестрелно оръжие. Обект на застраховката е гражданската отговорност на: • служители на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие; • служители на юридически лица, които използват оръжие за охрана; • физически лица, които използват оръжие за самоотбрана; • физически лица и служители на юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за ловни, културни и спортни цели.

По условията на тази застраховка се покриват: 1. Гражданската отговорност на посочените обекти на застраховката за пряко причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица през времетраенето на договора, при използването на огнестрелно оръжие във връзка с осъществяване на дейности, разрешени от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по приложението. 2. Разходите, които застрахования е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. 3. Експертни и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката. 4. При допълнително договаряне и срещу заплащане на допълнителна премия, застрахователят ще обезщети застрахования в рамките на договорираните лимити за присъдените му съдебни разноски и разходи за адвокатска защита по искове, предявени срещу него във връзка с използването на оръжие от него или негови служители. Отговорност на застрахователя. Отговорността на застрахователя е до лимитите на отговорност, които се договарят между страните за едно събитие и общо за срока на застраховката. Те се посочват в Предложението – въпросник и в застрахователната полица. На застрахователният пазар продуктът се предлага при различни нива за защита в зависимост от избрания лимит от клиента. Застрахователят изплаща застрахователни обезщетения по действителния размер на вредата, но не повече от договорираните лимити на отговорност.