Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Прекъсване на бизнеса

Това покритие се осигурява, като отделна клауза към комбинираната застраховка „Имущество” / Материални загуби/. Осигурява се застрахователно покритие срещу загуба на Брутната печалба (нетна печалба + обичайни постоянни разходи), в резултат на прекъсване на бизнеса от настъпило застрахователно събитие, която може да се яви поотделно или паралелно:

  • по отношение намаление на оборота;
  • по отношение на допълнително направени разходи във връзка с предприети по спешност мерки след събитието за запазване на оборота или поддържането му на друго ниво.

Предоставя се възможност за избор и договаряне на периода на обезщетяване, съответно за срок от:

  • 6 месеца.
  • 12 месеца
  • 18 месеца
  • до 24 месеца
  • друг, по договаряне

Предлага се договаряне на самоучастие на застрахования в размера на загубата, което може да бъде определено в процент, като абсолютна сума или в брой дни, през които застрахователя не дължи обезщетение. Застрахователната сума се договаря в зависимост от финансовите резултати на Вашето предприятие и следва да отразява очакваемия размер на брутната печалба за договорения период на обезщетение, която е под риск при евентуално настъпване на застрахователно събитие.