Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Проектиране и Строителство

Проектиране и строителство са браншове, които се характеризират с много висока степен на риск и отговорност.  Освен вероятността от понасяне на вреди по имущества – собственост на строителната фирма, подизпълнители или трети лица, под заплаха са живота и здравето на работниците и случайни граждани.

Предмет на застраховката са строителни обекти от всякакъв вид като жилищни, търговски и промишлени сгради, жп и шосейни пътища и съоръжения, летища, мостове, тунели, канали, пристанища и други. Полицата може да включва и временните постройки и съоръжения на строителната площадка, както и всички строително-монтажни работи, които не са включени в стойността на предмета на договора за строителство.

Застрахователната сума на строително-монтажните работи е равна на цената на строителния договор, т.е. пълната възстановителна стойност на строителните работи към завършването на обекта, включваща стойностите на строителните материали, разходите за труд, машиночасове, амортизации, транспортни и митнически такси и сборове, задължения, включително и печалбата, както и материали и оборудване, доставени от възложителя.

Допълнително могат да бъдат покрити и разходи за хонорари на външни консултанти (архитекти, инженери и други специалисти), необходими при отстраняване последиците от застрахователно събитие. Лимитът на отговорност се определя по договаряне.

Застрахователят обезщетява Застрахования за сумите, които той е длъжен да заплати съгласно българското законодателство за причинени имуществени вреди и телесни увреждания, настъпили през срока на застраховката на територията на строителната площадка или в непосредствена близост до нея при извършване на застрахованите строително-монтажни работи.

Премията зависи от характерните особености на строителния обект, срока на застраховката, хидрогеоложките, метеороложките и земетръсни показатели на района, лимитите на отговорност към трети лица, разширенията на застрахователното покритие и други.

Строителният бизнес е един от основните икономически сектори, с което се налага обезпечаването на фирмите със задължителни и доброволни застраховки, както следва:

  • Застраховка Задължителна професионална отговорност на участниците в строителството, съгласно чл. 171 от ЗУТ;
  • Застраховка Задължителна трудова злополука, за сметка на работодателя;
  • Застраховка Строително-монтажни работи;
  • Застраховка Професионална отговорност на участниците в строителството за конкретен обект, съгласно чл. 173 от ЗУТ.

Научете още за: