Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Земеделски култури

Селскостопански застраховки

Обект на застраховката са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната.

Покрити рискове Загуби на реколтата, причинени от следните природни бедствия:

 • Градушка – валеж от ледени зърна или парчета със сферична или неправилна форма;
 • Буря – вятър със скорост над 15 м/сек;
 • Вихрушка – въртеливо движение на въздуха около вертикална ос;
 • Смерч – спускащ се от облаците фуниеобразен вихър;
 • Проливен дъжд – интензивен валеж в голямо количество, паднал за кратко време;
 • Пожар – горене, съпроводено с топлина и светлина, или с жарава, възникнало или излязло извън определените желани граници и което е в състояние да се разпространява чрез собствена енергия;
 • Осланяване – измръзване на растения и плодове вследствие на мразове. Мразът е понижение на температурата на въздуха през нощта под 0оС тогава, когато средните температури за денонощие вече (или още) се задържат над 0оС. Покриват се щетите от късни пролетни мразове, настъпили след 00:00 часа на 20 април, и от ранни есенни мразове, настъпили до 24:00 часа на 10 октомври.
 • Наводнение – заливане на обикновено суха земя от голямо количество вода поради нейното преливане извън обичайните предели на естествени или изкуствени водни потоци, езера и язовири. Предизвиква се от бързо топене на големи снежни маси, интензивни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени баражи в реките и др.

При зимни житни култури се покриват щети от:

 • Киша – при зимни житни култури – продължително застояване на вода на повърхността на почвата като последица от дълготрайни дъждове, топене на снегове, излизане на подпочвени води и разливане на реки;
 • Измръзване – повреждане или загиване на растенията под действието на ниски температури;
 • Изтегляне – изтласкване или прекъсване на подземната част на растенията под действието на вертикални движения на почвената повърхност при резки колебания на температурата. В зависимост от степента и мястото на повредата, изтеглените растения може да измръзнат, да изсъхнат или да оцелеят, давайки непълноценен добив.

За отделни култури е възможно да бъдат покрити допълнителни рискове, по специална договореност между страните. При култури, отглеждани в стъклени оранжерии с отопление, се покриват рисковете:

 • Измръзване вследствие нахлуване на студен въздух в оранжерията при счупване на стъклата от буря или естествено натрупване на сняг или лед;
 • Механично увреждане на растения от паднали стъкла поради тяхното счупване от градушка, буря или естествено натрупване на сняг или лед.

Застрахователната сума се определя по договаряне, в зависимост от очакваните добиви и цената на продукцията. Възможно е застрахователната сума да бъде увеличавана през времето на действие на застраховката.

Застрахователната отговорност е за 100% от застрахователната сума, а при презасяване – за 15, 20 или 30% от застрахователната сума – според вида на културата.

Застрахователната премия може да бъде заплатена разсрочено на вноски или еднократно – с отстъпка.

Оценката на щетите се извършва в петдневен срок от получаване на уведомление за щета – когато предстои презасяване или прибиране на реколтата, а във всички останали случаи – в десетдневен срок. Размерът на обезщетението се определя според процента на намаляване на добива, причинен от застрахователното събитие. Обезщетението се заплаща в срок до 15 дни след определяне размера на щетата.