Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Строително монтажни работи СМР

Комбинираната застраховка Строително монтажни работи се състои от два компонента – имуществена застраховка и застраховка Гражданска отговорност.

Имуществена застраховка Този раздел осигурява покритие за материални щети, които могат да настъпят на строителен обект през периода на изграждане и включва:

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати за гасена на пожар;
 • буря, проливен дъжд, наводнение;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни);
 • земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове;
 • кражба чрез взлом;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • грешки при строителството и монтажа поради несръчност или небрежност при изпълнение на възложената работа;
 • пълна загуба или частична щета на строителните материали, оборудването и строителните машини по време на транспортирането им със собствен транспорт до обекта, временното им складиране там, както и по време на монтажа и демонтажа им в резултат на посочените по-горе рискове, без кражба или в резултат на ПТП.
 • щети в резултат на аварии при използуване на повдигателни съоръжения, от падащи предмети или от сблъскване /падане/ на самодвижещи се строителни машини;
 • всички останали случайни, внезапно възникнали и непредвидени събития, освен общите и специални изключения в общите условия.

Отговорност към трети лица

Този компонент покрива гражданската отговорност на Застрахования по отношение на материални и нематериални щети, причинени на трети лица по време на изпълнението на строително -монтажните работи. Застрахования и всички негови служители не се считат за трети лица по смисъла на това покритие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ КЪМ ОСНОВНОТО ПОКРИТИЕ

Обичайно към покритието по застраховката се включват някои допълнителни клаузи и договорки – част от тях по искане на застрахования, а други – като специални изисквания на застрахователя или с цел ограничаване на покритието. По-важни от тях са:

 • Разходи за бързи доставки и извънреден труд;
 • Разходи за въздушен транспорт;
 • Работи през гаранционния период;
 • Щети през гаранционния период;
 • Грешки при проектирането;
 • Отговорност на подизпълнителите (“кръстосана отговорност”);
 • Изисквания за противопожарна защита;
 • Складиране на строителни материали и др.;
 • Строителство в земетръсни зони;
 • други.

Как се определя обезщетението? В случай на покрито по полицата застрахователно събитие, застрахователят заплаща на застрахования обезщетение за разходите, необходими за отстраняване на щетите съгласно определените количества работи и цените, заложени в количествено-стойностната сметка. Не се обезщетяват разходи за подобрения и на дефекти, които биха се проявили и без настъпване на застрахователно събитие.