Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Помощ при пътуване

Застраховка „Помощ при пътуване” е медицинска застраховка с осигурен асистанс при пътуване в чужбина на отделни физически лица, организирани туристически групи и служители на фирми. Застраховката  осигурява защита в случай на злополука и/или остро заболяване по време на пътуването и пребиваването на застрахования в чужбина с цел туризъм, работа, обучение, командировка и други. Независимо от местонахождението на застрахования, застрахователя осигурява съдействие на Асистираща компания и му гарантира получаването на висококвалифицирана медицинска помощ, като предварително го насочва към специализирано медицинско заведение  и при необходимост осигурява транспортирането му. Заплащането на оказаните медицински услуги и друг вид помощ се осъществява директно от Асистиращата компания.

Обект на застраховката

 • Застраховат се български и чуждестранни граждани по време на пътуване или престоя им извън територията на Република България, а в случаите когато се застраховат чуждестранни граждани и извън територията на страната, чийто граждани са;
 • Застраховат се физически лица на възраст до 65 години. 3а лица на възраст над 65 и лица със загубена трудоспособност до 50% застраховката се сключва при условия, които се договарят индивидуално при отчитане на всички обстоятелства от значение за риска;
 • Застраховката може да се сключи индивидуално или за група лица.

Срок и териториален обхват

 • Застраховка за еднократни пътувания със срок от 3 дни до 1 година и териториална валидност:

Зона 1 – включва географските граници на Европа, включително Канарските острови, както и държавите от Средиземноморското крайбрежие, с изключение територията на Република България;

Зона 2 – цял свят, с изключение територията на Република България.

 • Целогодишна застраховка  – при неограничен брой пътувания в цял свят, като всяко едно от тях не надвишава ефективен престой от договорен брой календарни дни зад граница, считано от датата на пресичане на границата на Република България при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане. За преподаватели и студенти застраховката може да се сключи и при ефективен престой 3 месеца.

Покрити рискове

Основно покритие:

Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на Злополука и/или Акутно заболяване, в т.ч. за:

 • медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса;
 • лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди; стационарно лечение;
 • превозване по спешност на Застрахования с линейка от мястото на злополуката или мястото,където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ;
 • спешно зъболечение за отстраняване на силна болка вследствие на телесно нараняване при злополука или остър възпалителен процес в устната кухина.
 • Медицинско транспортиране до Република България;
 • Осигуряване при необходимост на медицинско лице или заплащане разходите на член от семейството, за да придружи Застрахования при транспортирането му до Република България;
 • Репатриране в случай на смърт  на Застрахования.

Допълнително покритие  за лица до 65 годишна възраст:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования вследствие на злополука.

Застрахователна сума

 • Застрахователната сума се договаря индивидуално, по избор на Застрахования:

– по Основно покритие в  щатски долари /USD/ или евро /EUR/;

– по Допълнителното покритие в лева /BGN/, с минимален размер 1000 лева.

 • Отговорността на Застрахователя по всяко едно покритие и за всички събития в рамките на валидността  на полицата е до изчерпване на застрахователната сума по полицата. За лица над 65 години застраховка се сключва при индивидуално договорено покритие. Лимитът на отговорност за рисковете вследствие на „Акутно заболяване” е в размер на 10 % от застрахователната сума по полицата.

Разходи на стойност до 50 USD/EUR  за всяко едно събитие по Основното покритие, са изцяло за сметка на Застрахования. В случай, че разходите са по-големи от горепосочената сума, то те се поемат в пълен размер от Застрахователя.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се договаря на основание на тарифите на Застрахователя. Застрахователната премия се заплаща от Застраховащия в лева, еднократно, в пълен размер, при сключването на застраховката.

Застрахователно обезщетение

Заплащането на оказаните медицински услуги и друг вид помощ се осъществява директно от Асистанс компанията. Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение в срок от 14 дни след представяне на всички необходими документи.

Предимства

 • широк обхват на застрахователното покритие;
 • специална отстъпка при застраховане на семейство с едно и повече деца;
 • отстъпки при застраховане на групи лица;
 • без завишение на застрахователната премия за лекари, студенти, учители, ученици и лица, упражняващи интелектуална дейност в чужбина;
 • застраховката е валидна при любителско каране на ски;
 • възможност за застраховане на професионални спортисти при участието им в състезания и тренировки;
 • непрекъсната 24-часова готовност за съдействие чрез международна Асистираща компания с обслужване на български език или друг избран от вас език.