Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховка "Злополука"

Злополука

Предмет на застраховане Застраховат се животът и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани.Застраховани лица Дееспособни, здрави лица, български или чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на РБългария или друга държава, ако е изрично договорено. Лицата трябва да са на възраст до 69год. Застраховката може да бъде сключена индивидуално, за семейство, за работници, ученици, спортисти или друг кръг застраховани. Груповите застраховки се сключват по специални условия и тарифи, определени от застрахователя. Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък „застраховащ“.

Покрити рискове Рисковете по този вид застраховка са свързани със събитията „Злополука“ и „Заболяване“. По смисъла на Общите условия на застраховката за злополука се считат:

 • всички действия на външни сили от случаен и непредвидим характер, станали против волята на застрахования и в срок от една година от настъпването им са му причинили смърт или телесни увреждания с временна или трайна загуба на трудоспособност. За злополука се приемат и смърт или телесно увреждане на застрахования при спасяване на човешки живот или имущество;
Под заболяване / съгласно Международната класификация на болестите / се разбира нарушение на нормалното взаимодействие на застрахования с външната среда, при което възникват структурно-функционални или функционални промени в организма на застрахованото лице.Основни рискове:

 • смърт и трайна неработоспособност от злополука;
 • смърт и неработоспособност от трудова злополука.
Допълнителни рискове:
 • Временна неработоспособност вследствие на трудова или битова злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие на общо заболяване;
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на общо заболяване;
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на трудова или битова злополука;
 • Медицински разходи вследствие на общо заболяване;
 • Медицински разходи вследствие на трудова или битова злополука;
 • Трайна неработоспособност вследствие на професионално заболяване.
* Застрахователят е създал възможност за сключване на допълнителен риск, различен от гореупоменатите, при заявено желание от страна на клиента.Непокрити рискове

 • хронични заболявания от всякакво естество , налични заболявания преди началната дата на застрахователния договор; повтарящи се заболявания;
 • умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност, както и при особено груба небрежност от негова страна, довела до увреждане на здравето му;
 • самоубийство или опит за самоубийство;
 • опит за или извършване на престъпление от общ характер;
 • употреба на опиати, стимулатори и допинг, алкохол, алкохолни отравяния, самолечение и злоупотреба с лекарства;
 • слънчев и топлинен удар; радиоактивни отравяния;
 • аборт, раждане и последвалите усложненията;
 • лечебни мерки: инжекции, операции, облъчвания и др., които не са наложени от злополуката или не са във връзка с диагностицираното общо заболяване;
 • заболяване от СПИН, венерически и други болести, предавани по кръвен път;
 • разходи и плащания за временна загуба на трудоспособност от акутни и скоропреходни заболявания (грип, ринофарингит, синузит и др.) с продължителност до 35 /тридесет и пет/ дни, освен ако не са договорени допълнително;
 • не се застраховат диспансеризирани болни с декомпенсирано протичане на заболяването – с трайни патологични изменения, водещи до постоянна неработоспособност и нуждаещи се от непрекъснати лечебни и медико-социални мероприятия;
 • ингвинални и коремни хернии, дискови хернии, радикулит и отлепване на ретината;
 • действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, бунт, въстание, военни действия и др., освен ако не са обект на договаряне между страните по застраховката;
 • застрахователят не отговаря и в случаите /освен ако е платена допълнителна застрахователна премия/, когато застрахованият: упражнява опасни спортни занимания, алпинизъм, скално катерене, пещерно дело, безмоторно летене, делтапланеризъм, парашутизъм, подводен спорт, гмуркане, конен спорт, ловен спорт, ловна стрелба, зимни спортове, водомоторен спорт, автомобилизъм и мотоциклетизъм, каскадьорство и други подобни на тях; участва в спортни състезания, демонстрации или изпитания на автомобили, мотоциклети, моторни лодки, самолети и др.; управлява самолет вън от служебни задължения по редовни и чартърни полети.
Период на застраховката Застрахователните договори се сключват въз основа на пакет типови документи по образец на застрахователя. Общите условия заедно с полицата, писмено предложение от застраховащия, добавъците, специалните условия и всички други съпътстващи документи, необходими за издаване на полицата, представляват застрахователния договор. Те се четат заедно и се подписват двустранно. Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 / една / година, освен ако не е договорено друго.Плащане на застрахователна премия Премиите по застраховка „ЗЛОПОЛУКА И ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ“ се определят от застрахователя. Те се формират в зависимост от избраните рискове, срок, професия и характер на производството, в което работи кандидата, в случай че застраховката се сключва за сметка на работодателя.

 • Премиите могат да бъдат платени директно на представител или посредник на дружеството или по банков път.
 • Застрахователните премии се заплащат в лева, еднократно или разсрочено – по договореност.
Изплащане на щети Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума. Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на болнични листове, епикризи, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи.Бонуси Отстъпка от застрахователната премия се получава: * когато сте корпоративен клиент; * при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост; * при комплексно застраховане.