Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Трудова злополука

Застраховка ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА на работниците и служителите

Условия на застраховката:

Условията на застрахователната полица са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, в чиято полза се сключва застраховка “Трудова злополука”.

Покрития:

Застрахователната полица осигурява  покритие срещу следните рискове:

  • Смърт в резултат на трудова злополука;
  • Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
  • Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователната сума:

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.